Home » Privacy Policy print deze pagina

Privacy Policy

Privacy

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden.

Copyright

Door de website van Highlifeplus wintersport magazine te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gedownload of verzonden voor niet-commercieel privé-gebruik. U verplicht u materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel privé-gebruik.

In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de directie van PSG Editions, uitgever van Highlifeplus. Voor verzoeken kunt u contact opnemen via info@highlifeplus.com.

In geen geval kan Highlifeplus aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Highlifeplus.

Highlifeplus is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op highlifeplus.com, deze wordt verschaft door de verschillende informatieverschaffers.

De namen, graphics en logo’s waarmee Highlifeplus, PSG Editions en PSG hun producten en diensten kenbaar maken, zijn geregistreerde handelsmerken van PSG en/of genoemde derden. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van Highlifeplus, PSG Editions en PSG en/of derden.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo’s en iconen die betrekking hebben op Highlifeplus en hun programma’s, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Disclaimer

Highlifeplus kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Deze site is gevestigd in Hasselt, België. Alle informatie op de website van Highlifeplus, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Highlifeplus, PSG en de informatieverschaffers. Bij Highlifeplus berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina’s. Het Belgisch en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

De informatie waarover u via de website van Highlifeplus kunt beschikken, is afkomstig uit velerlei bronnen, die niet alle onder controle van Highlifeplus staan. Highlifeplus is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van Highlifeplus.

Highlifeplus behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Belgische wet voor een Belgische rechtbank.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden en bepalingen. Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen


Nieuwsbrief ontvangen ?