Auteursrechten

Door de website van Highlifeplus wintersport magazine te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gedownload of verzonden voor niet-commercieel privé-gebruik. U verplicht u materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel privé-gebruik.

In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de directie van PSG Editions, uitgever van Highlifeplus. Voor verzoeken kunt u contact opnemen via [email protected].

In geen geval kan Highlifeplus aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Highlifeplus.

Highlifeplus is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op highlifeplus.com, deze wordt verschaft door de verschillende informatieverschaffers.

De namen, graphics en logo’s waarmee Highlifeplus, PSG Editions en PSG hun producten en diensten kenbaar maken, zijn geregistreerde handelsmerken van PSG en/of genoemde derden. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van Highlifeplus, PSG Editions en PSG en/of derden.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo’s en iconen die betrekking hebben op Highlifeplus en hun programma’s, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.